Đại hội kháng chiến thắng lợi

Câu hỏi: Đại hội kháng chiến thắng lợi " là nhận định dành cho

A. Đại hội Đảng lần I (1935). 

B. Đại hội Đảng lần IV (1976). 

C. Đại hội Đảng lần III (1960). 

D. Đại hội Đảng lần II (1951).