Quá trình chuyển dịch nền nông ngh...

Câu hỏi: Quá trình chuyển dịch nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa thể hiện rõ qua việc

A. hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến

B. các loại nông sản được sản xuất ra với chất lượng ngày càng cao

C. các mô hình kinh tế hộ gia đình phát triển

D. cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp được cải tiến, tăng cường