Tỉnh nào sau đây có khả năng phát...

Câu hỏi: Tỉnh nào sau đây có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Hà Giang.

B. Quảng Ninh.

C. Lạng Sơn

D. Hải Phòng