Dân cư Trung Quốc tập trung ở miền...

Câu hỏi: Dân cư Trung Quốc tập trung ở miền Đông chủ yếu là do

A. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai

B. có nhiều trung tâm kinh tế lớn

C. có nhiều hệ thống sông lớn

D. đất đai màu mỡ