Các quốc gia đều điều chỉnh chiến...

Câu hỏi: Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế diễn ra vào thời điểm

A. sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. sau Chiến tranh lạnh.

C. sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

D. khi Chiến tranh lạnh đang diễn ra