Nhật Bản đã tận dụng n

Câu hỏi: Nhật Bản đã tận dụng n

A. chiến tranh của Pháp ở Đông Dương.

B. thị trường nguyên liệu, nhân công lao động rẻ ở khu vực Đông Nam Á.

C. nguồn viện trợ quỹ ODA.

D. chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam.