Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng...

Câu hỏi: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Yang với nguồn phát đồng thời bức xạ màu đỏ có bước sóng λ1 = 750nm và bức xạ lam có bước sóng λ2 = 450nm. Trong khoảng giữa hai vân tối cạnh nhau, số vân sáng đơn sắc quan sát được là

A. 3 vân đỏ, 5 vân lam

B. 2 vân đỏ, 4 vân lam

C. 4 vân đỏ, 2 vân lam

D. 5 vân đỏ, 3 vân lam.