Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào b...

Câu hỏi: Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa ?

A. Ruột

B. Bó mạch

C. Biểu bì

D. Thịt vỏ