Khu vực nào nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất...

Câu hỏi: Khu vực nào nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc?

A. Khu vực đông bắc.    

B. Khu vực Bắc Trung Bộ.

C. Khu vực Tây Nguyên.

D. Khu vực Đông Nam Bộ.