Một nguồn âm gây ra cường độ âm tại M là IM...

Câu hỏi: Một nguồn âm gây ra cường độ âm tại M là IM và tại N là IN. Mối liên hệ giữa mức cường độ âm tại M và N là

A. LM-LN=10logINIM(dB)

B. LMLN=10logINIM(dB)

C. LMLN=10logIMIN(dB)

D. LM-LN=10logIMIN(dB)