Từ 50B đến 50N là phạm...

Câu hỏi: Từ 50B đến 50N là phạm vi phân bố của

A. môi trường nhiệt đới.

B. môi trường xích đạo ẩm.

C. môi trường nhiệt đới gió mùa.

D. môi trường hoang mạc.