Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG LÚA...

Câu hỏi: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2015 Đơn vị: nghìn tấn

A. Tất cả các vùng đều tăng, ngoại trừ Đông Nam Bộ.

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ tăng chậm nhất.

C. Tây Nguyên tăng nhanh nhất.

D. Bắc Trung Bộ tăng ít nhất.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 3 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!