Căn cứ vào trang 14 và trang 4,5 của Atlat đ...

Câu hỏi: Căn cứ vào trang 14 và trang 4,5 của Atlat địa lí Việt Nam, hãy cho biết Mũi Né thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây? 

A. Bình Định. 

B. Phú Yên. 

C. Ninh Thuận. 

D. Bình Thuận.