Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt...

Câu hỏi: Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. giữa giai cấp công nhân với đế quốc Pháp và tay sai. 

B. giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai. 

C. giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến và thực dân Pháp. 

D. giữa giai cấp tư sản, tiểu tư sản với đế quốc Pháp và tay sai.