Hàm lượng chất khô có trong bột cá là bao nh...

Câu hỏi: Hàm lượng chất khô có trong bột cá là bao nhiêu phần trăm?

A. 87,3%

B. 73,49%

C. 91,0%

D. 89,4%