Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = 4a, AD =a3. Điểm H nằm trên cạnh AB thỏa mãn AH=13HB. Hai mặt phẳng (SHC) và (SHD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết SA=a5. Cosin của góc giữa SDvà (SBC) là?

A. 512

B. 513

C. 413

D. 13