Trong lá xanh có các nhóm sắc tố nào?

Câu hỏi: Trong lá xanh có các nhóm sắc tố nào?

A.1

B. 2

C. 3

D. 4