Nội dung nào sau đây giải thích

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây giải thích không đúng về quá trình khởi nghĩa giành chính quyền trong tổng khởi nghĩa tháng Tám?

A. Việc giành chính quyền có sự kết hợp của lực lượng chính trị và vũ trang. 

B. Lực lượng vũ trang có sự phối hợp với lực lượng Đồng minh tiêu diệt phát xít Nhật. 

C. Lực lượng vũ trang tuy mới hình thành, nhưng góp phần quan trọng làm nên thắng lợi. 

D. Công tác chuẩn bị lực lượng của Đảng diễn ra lâu dài và chu đáo.