Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện cá...

Câu hỏi: Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng λ = 400nm và λ1 = 0,25µm thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện gấp đôi nhau. Xác định công thoát êlectron của kim loại làm catốt?

A. A = 3, 9750.1019J

B. A = 1,9875.10-19 J

C. A = 5,9625.1019J

D. A = 2,385.10-19 J