Từ giữa những năm 80 đến cuối thế...

Câu hỏi: Từ giữa những năm 80 đến cuối thế kỉ XX, Mĩ và Liên Xô đã điều chỉnh chiến lược là

A. chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

B. chuyển từ đối thoại sang hợp tác.

C. chuyển từ đối lập sang đối đầu.         

D. không can thiệp vào nội bộ các nước.