Điểm nổi bật nhất trong phong trào...

Câu hỏi: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là

A. vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công - nông.

B. thành lập được đội quân chính trị của đông đảo quần chúng

C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh.

D. quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.