Trong chân không, ánh sáng vàng có bước sóng...

Câu hỏi: Trong chân không, ánh sáng vàng có bước sóng là 0,589μm. Năng lượng của photôn ứng với ánh sáng này có giá trị là

A. 4,2Ev

B. 2,1eV

C. 0,2eV

D. 0,4eV