Một trong những lí do giải thích r...

Câu hỏi: Một trong những lí do giải thích rằng, phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam là một phong trào có tính chất dân tộc?

A. Kẻ thù của nhân dân Việt Nam là thực dân Pháp.

B. Phong trào đấu tranh đòi độc lập, tự do.

C. Phong trào thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc.

D. Phong trào lôi kéo được công nhân và nông dân tham gia.