Đặc trưng của cuộc cách mạng kh...

Câu hỏi: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

A. xuất hiện và bùng nổ công nghệ sinh học.

B. xuất hiện và bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông.

C. xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.

D. xuất hiện và bùng nổ công nghệ vật liệu và công nghệ mới.