Nội dung nào không

Câu hỏi: Nội dung nào không phải là vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh tham dự hội nghị Ianta 02/1945?

A. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

B. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

C. Tiếp tục tăng cường lực lượng quân Đồng minh chống phát xít

D. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh