Cho giao phấn giữa cây cà chua quả...

Câu hỏi: Cho giao phấn giữa cây cà chua quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thu được F1 100% cây cho quả đỏ, cho cây F1 tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 là 3/4 cây cho quả đỏ : 1/4 cây cho quả vàng. Cách lai nào sau đây không xác định đươc kiểu gen của cây hoa đỏ ở F2?

A. Lai cây hoa đỏ F2 với cây quả vàng ở P.

B. Lai cây hoa đỏ F2 với cây quả đỏ ở F1

C. Cho cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn

D. Lai cây hoa đỏ F2 với cây quả đỏ ở P