Rừng của Liên bang Nga phân bố tập trung ở?

Câu hỏi: Rừng của Liên bang Nga phân bố tập trung ở?

A. Phần lãnh thổ phía Tây.

B. Vùng núi U-ran.

C. Phần lãnh thổ phía Đông.

D. Đồng bằng Tây Xi-bia.