Để cho các alen của một gen phân l...

Câu hỏi: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, trong đó 50% giao tử chứa loại alen này và 50% giao tử chứa loại alen kia thì cần bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây?

A. 1  

B. 2   

C. 3   

D. 4

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

323 Bài tập Quy luật di truyền có lời giải chi tiết !!