Cho tập hợp A gồm 12 phần tử. Số tập con gồm...

Câu hỏi: Cho tập hợp A gồm 12 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của tập hợp A là:

A. A128

B. C124

C. 4!

D. A124