Thành phần chính của khí than ướt là

Câu hỏi: Thành phần chính của khí than ướt là

A. CO, CO2, NH3, N

B. CO, CO2, H2, N2

C. CO, CO2, H2, NO2

D. CH4, CO, CO2, N2