Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống...

Câu hỏi: Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc?  

A. 21 năm.        

B. 30 năm.       

C. 15 năm.       

D. 20 năm.