Công thức nào sau đây có thể là công thức củ...

Câu hỏi: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo

A.  (CH3COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)2C2H4.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C2H3COO)3C3H5.