Cho 7,3 gam lysin và 15 gam...

Câu hỏi: Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m

A. 55,600. 

B. 53,775. 

C. 61,000. 

D. 32,250.