Khi nói về liên kết gen, có bao nh...

Câu hỏi: Khi nói về liên kết gen, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau ?

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3