Dựa vào tốc độ tăng trưởng chiều dài thân, e...

Câu hỏi: Dựa vào tốc độ tăng trưởng chiều dài thân, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

A. Mồng tơi

B. Xoan

C. Mun

D. Vàng tâm