Bối cảnh quốc tế tác động tích cực đến cách...

Câu hỏi: Bối cảnh quốc tế tác động tích cực đến cách mạng Việt Nam thời kì 1936 - 1939 là

A. Phong trào đấu tranh chống phát xít phát triển mạnh

B. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi

C. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp

D. ở Đông Dương có Toàn quyền mới