Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia và...

Câu hỏi: Saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều tham gia vào phản ứng

A. thủy phân.

B. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. đổi màu iot.

D. tráng bạc.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!