Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, cho biết trong vùng núi Trường Sơn Nam đỉnh núi nào sau đây cao nhất?

A. Kon Ka Kinh.

B. Ngọc Linh.

C. Chu Yang Sin.

D. Nam Decbri.