Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra...

Câu hỏi: Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra trong Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950?

A. “Phải phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp lên Việt Băc”.

B. “Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược”

C. “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng!”.

D. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”.