Kết quả cuộc đấu tranh giành độc l...

Câu hỏi: Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nuớc Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

A. Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định. 

B. Tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt. 

C. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định. 

D. Điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định.