Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất thuận lợi...

Câu hỏi: Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều này thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Khoáng sản phong phú, đất đai màu mỡ, rừng có nhiều loài quý hiếm

B. Biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý

C. Không khí, ánh sáng và nguồn nước dồi dào

D. Khoáng sản phong phú, đất đai màu mỡ, rừng có nhiều loài quý hiếm, biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý, không khí, ánh sáng và nguồn nước dồi dào