Yếu tố nào sau đây tác động chủ yế...

Câu hỏi: Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện nay

A. Yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm

B. Điều kiện nuôi khác nhau ở các cơ sở

C. Diện tích mặt nước được mở rộng thêm

D. Nhu cầu khác nhau của các thị trường