Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có li...

Câu hỏi: Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

A. Mĩ và Liên Xô chấm dứt "Chiến tranh lạnh".

B. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn.

C. Trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ.

D. Xô - Mĩ tuyên bố hợp tác trên mọi phương diện.