Ý nào dưới đây đúng khi nói về sự...

Câu hỏi: Ý nào dưới đây đúng khi nói về sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu giai đoạn 1973 - 1991?

A. Nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu đều có sự phát triển nhanh.

B. Tây Âu luôn gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía Mĩ, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới (NICs).

C. Tây Âu đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

D. Câu B và C đúng.