Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đ...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC); góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng 60o . Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SMC).

A. d = a3913

B. d = a2

C. d = a 

D. d = a3