Cho hàm số y= f(x)   xác định trên R và có đ...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f(x)   xác định trên R và có đồ thị hàm số y= f’(x)   là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số y= f(x)  đạt cực đại tại x= 2.

B. Hàm số y= f(x)  đạt cực tiểu tại x= 0 .

C. Hàm số y= f(x) có 3 cực trị.

D. Hàm số y= f(x) đạt cực đại tại .