Các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dừng c...

Câu hỏi: Các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dừng cơ bản có bán kính quỹ đạo 5,3.10-11 m thì hấp thụ một năng lượng và chuyển lên trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo 4,7.10-10 m. Khi các nguyên tử chuyển về các trạng thái có mức năng lượng thấp hơn thì sẽ phát ra:

A. ba bức xạ

B. hai bức xạ

C. một bức xạ

D. bốn bức xạ