Khi nguyên tử hidrô đang chuyển từ trạ...

Câu hỏi: Khi nguyên tử hidrô đang chuyển từ trạng thái có năng lượng E4 về mức năng lượng E3, rồi tiếp tục chuyển xuống mức E2 thì nó lần lượt phát ra các phôtôn tần số f43 và f32. Khi nguyên tử hiđrô có năng lượng E4 trở về trạng thái mức năng lượng E2 thì nó phát ra một phôtôn có tần số là:

A. f42f43 - f32

B. f42 < f43

C. f42 < f32

D. f42 = f43 + f32