Trong các hiện tượng sau: hiện tượng nào là...

Câu hỏi: Trong các hiện tượng sau: hiện tượng nào là hiện tượng quang – phát quang?

A. Than đang cháy hồng.

B. Đom đóm nhấp nháy.

C. Màn hình ti vi sáng.

D. Đèn ống sáng.