Hiện nay người ta thường sử dụng b...

Câu hỏi: Hiện nay người ta thường sử dụng biện pháp nào để bảo quản nông sản, thực phẩm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1